Emisja obligacji czasem opłaca się bardziej niż kredyt

obligacje czy kredytWartość obligacji nieskarbowych w Polsce w relacji do PKB stanowi około 6 proc. W Niemczech jest to 100 proc., w USA 150 proc., a w Holandii 250 proc. Coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje z dotychczasowych form finansowania na rzecz emisji dłużnych papierów wartościowych.

Obligacje nie są wprost konkurencją dla kredytu bankowego. Często wykorzystywane są przez przedsiębiorców wraz z kredytem bankowym, a nie zamiast niego. Są to instrumenty kierowane do innych inwestorów np. funduszy inwestycyjnych. Najczęściej w kredytach finansowane są konkretne przedsięwzięcia a w obligacjach całe przedsiębiorstwa.

Emisje obligacji mają duży udział w finansowaniu przedsiębiorstw na rozwiniętych rynkach. Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem. Trzeba je oszacować korzystając z analizy sprawozdań finansowych emitenta, raportów bieżących, informacji prasowych, sytuacji branży, a także ogólnej sytuacji na rynku finansowym i w gospodarce. Jedną z miar ryzyka kredytowego emitentów dłużnych papierów wartościowych jest rating. Analiza prowadzona przez agencje obejmuje szerszy zakres badań, niż tradycyjna analiza finansowa. W efekcie, odsetki, czyli cena, jaką płaci emitent obligacji po pożyczane na rynku pieniądze, zależy d dużej mierze od jego ratingu.

Wielu przedsiębiorców nadal nie docenia korzyści z emisji obligacji, gdzie to oni decydują o warunkach zaciągnięcia długu ustalając oprocentowanie, terminy spłaty i zabezpieczenia. Spółka, której obligacje notowane są na Catalyst korzysta z bezpłatnej promocji swej marki, pojawiającej się regularnie w serwisie giełdowym, internetowych i gazetowych serwisach informacyjnych oraz komentarzach analityków.

Eksperci o obligacjach korporacyjnych

okazja inwestycyjnaObligacje korporacyjne mogą być ciekawą okazją inwestycyjną, niezbędna jest jednak selekcja emitentów. Inwestorzy powinni koncentrować się na papierach zagranicznych, rynek krajowy charakteryzuje się zbyt małą płynnością – takie są opinie uczestników debaty PAP „Strategie rynkowe TFI 2016”. W debacie poświęconej aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej przełożeniu na rynki finansowe, która odbyła się 18 marca br. wzięli udział przedstawiciele Union Investment TFI, TFI PZU, Skarbiec TFI, BPH TFI, KBC TFI. Merytorycznym partnerem cyklu są Analizy Online.

Główny strateg i zarządzający Skarbiec TFI pozytywnie ocenia możliwości inwestycyjne na rynku korporacyjnym. Jego zdaniem dług korporacyjny na rynkach rozwiniętych ma swoje ryzyka, jednak wysokie spready tworzą poduszkę, na wypadek nieoczekiwanych zwrotów.

Uczestnicy debaty PAP twierdzą, że inwestor zainteresowany papierami korporacyjnymi powinien szukać okazji za granicą. Zdaniem Jarosława Antonika z KBC TFI płynność nie powinna być dla inwestorów kluczowym czynnikiem. Ekspert zaleca wnikliwą ocenę emitenta i dywersyfikację.

Według zarządzających nie widać obecnie zdecydowanego trendu na rynku polskich papierów skarbowych. Głównym ryzykiem jest deficyt budżetowy, kolejny to deflacja. Przy umocnieniu rynku podkupowanie papierów przy okazji słabszych danych to dobre rozwiązanie.

Zarządzający z PKO TFI, Karol Chrostowski uważa, że rynek obligacji skarbowych w Europie nie daje możliwości zarobku, a pewne odchylenie od normy stanowią coraz powszechniejsze stopy procentowe.

Obligacje korporacyjne mogą przynieść wysoki zysk

inwestowanie w obligacjeW poszukiwaniu formy inwestowania, która nie jest obarczona dużymi wahaniami cen, warto zwrócić uwagę na obligacje korporacyjne. Rocznie można otrzymać zwrot na poziomie 4, 10 czy nawet kilkunastu procent.

Inwestowanie w obligacje spółek przynosi stały dochód w określonym terminie do wykupu obligacji. Należy jednak pamiętać, że na wysokość stopy zwrotu z obligacji korporacyjnych wpływa WIBOR, czyli stopa procentowa po jakiej banki udzielają sobie pożyczek. Obecnie WIBOR 3M oraz WIBOR 6M utrzymują się na historycznie niskim poziomie, który sięga 1,7 – 1,8 proc. Stopa jest zmienna, jednak ryzyko inwestycyjne jest mniejsze niż w przypadku akcji. WIBOR powiększony jest o stałą marżę, przy czym marża jest w przedziale od nieco poniżej 2 proc. do 8-10 proc.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w obligacje korporacyjne należy przeprowadzić szczegółową analizę kondycji finansowej emitentów. Instrumenty dłużne charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż akcje, jednak w momencie niewykupienia emisji inwestor naraża się na utratę nawet całego zainwestowanego kapitału. Podczas wyboru spółki nie można kierować się wyłącznie wysokością kuponu odsetkowego, który oferują emitenci.

Wyższe odsetki najczęściej wiążą się z podwyższonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. W przypadku gdy inwestowanie w ten instrument finansowy jest dla inwestora nowością, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie postawienie na spółkę płacącą niższe kupony. Zdaniem ekspertów dobrym emitentem obligacji są spółki posiadające dużo aktywów trwałych. W momencie likwidacji spółki można je sprzedać. Nie warto decydować się na spółki, które swój bilans opierają na aktywach niematerialnych.

Problemy na rynku sprzyjają emisji obligacji

nienajlepsza sytuacjaFirmy i inwestorzy mają wiele powodów do niepokoju, są to m.in. nienajlepsza sytuacja na giełdzie, niskie stopy procentowe i rosnące prawdopodobieństwo ich dalszego cięcia, obawy przez konsekwencjami opodatkowania banków, niepewność związana z pomysłami gospodarczymi nowego rządu. Jednak czynniki te nie tylko nie przeszkadzają rynkowi obligacji korporacyjnych, ale nawet mogą sprzyjać jego rozwojowi.

Odpornością na wpływ niekorzystnych warunków obligacje firm wykazały się już w momencie powstawania tego rynku i rozwoju w okresie największego nasilenia skutków globalnego kryzysu finansowego. Sytuacja w światowej gospodarce obecnie nie rysuje się najgorzej, jednak spowolnienie jej wzrostu jest coraz bardzie widoczne. Polska w minimalnym stopniu odczuwa konsekwencje tego zjawiska, ale optymizm lekko ostygł, a niepewność związana kierunkami polityki gospodarczej przyszłego rządu, a szczególnie z narzędziami, jakim będzie się posługiwał, nie sprzyja stabilizacji na rynku finansowym.

Fakt, że w takich okolicznościach rynek obligacji korporacyjnych radzi sobie bardzo dobrze, czyli rośnie chęć firm do zaciągania na nim pożyczek, a towarzyszy jej niesłabnące zainteresowanie ze strony inwestorów, wskazuje na jego atrakcyjność i dobre perspektywy.

Sytuacja na giełdzie jest na tyle niestabilna, że zachęca firmy do sięgania po kapitał z emisji akcji, a niepewne perspektywy sprawiają, że inwestorzy nie kwapią się do ich zakupu. Obligacje stanowią atrakcyjną alternatywę zarówno dla jednych, jak i dla drugich.

Obniżenie stóp procentowych spowoduje spadek atrakcyjności również pozostałych instrumentów finansowych, których oprocentowanie jest zależne od polityki pieniężnej, czyli lokat bankowych i obligacji skarbowych. Papiery korporacyjne pozostaną relatywnie atrakcyjne w porównaniu z nimi, podobnie jak obecnie. Możliwość skorzystania z niższych kosztów pieniądza będzie zachęcać firmy do emisji obligacji. Przesądzona jest już niemal kwestia opodatkowania banków, może to spowodować zmniejszenie ich potencjału kredytowania lub skutkować utrzymaniem wyższych kosztów finansowania. Jeżeli tak się stanie, rynek obligacji otrzyma kolejny silny impuls do rozwoju.

Bank reprezentant może dbać o interesy nabywców obligacji

bank - reprezentantUstawa o obligacjach daje emitentowi możliwość zawarcia umowy z bankiem, na mocy której będzie on reprezentował interesy nabywców obligacji i działał na ich rzec. Rozwiązanie to dodatkowo uwiarygodnia emitenta, ułatwia więc emisję obligacji i pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków pożyczki.

Instytucja banku, który jest reprezentantem to jedno z wielu rozwiązań, mających na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa inwestorom, działającym na rynku obligacji, tym samym sprzyjające jego rozwojowi. Nie jest ono obowiązkowe, co nie krępuje możliwości emitentów.

Według ustawy emitent powinien zawrzeć umowę z bankiem o reprezentację jeszcze przed rozpoczęciem emisji, tak by nabywcy wiedzieli o jej istnieniu i mogli zapoznać się z jej najważniejszymi warunkami. Bank staje się automatycznie reprezentantem wszystkich obligatariuszy danej serii papierów i ich przedstawicielem ustawowym wobec emitenta.

Działając w interesie obligatariuszy, bank reprezentant ma obowiązek dokonywania okresowych analiz sytuacji finansowej emitenta pod kątem jego możliwości realizacji zobowiązań wynikających z emisji obligacji, zawiadamiania o sytuacji finansowej emitenta, jeżeli istnieje zagrożenie wypełnienia obowiązków określonych w warunkach emisji itd.

Bank podejmując się roli reprezentanta zobowiązany jest do działania zgodnie z interesem obligatariuszy. Ustawodawca nakłada na tego typu instytucje cały szereg wymogów, głównie mających na celu niedopuszczenie do powstania konfliktu interesów między stronami. Z tej roli wyłącza się banki w jakikolwiek sposób powiązane z emitentem obligacji, w tym nie tylko właścicielskie i personalne, ale też umowne. Wobec banku reprezentanta stawia się również odpowiednie wymogi kapitałowe (jego kapitał własny musi wynosić minimum równowartość 10 mln euro).

Ustanowienie banku reprezentanta jest fakultatywne i wiąże się z kosztami i obowiązkami po stronie emitenta, jednak może być użytecznym rozwiązaniem, zwiększającym szanse pozyskiwania środków ze sprzedaży obligacji oraz uzyskania korzystnych warunków w postaci oprocentowania, dzięki zwiększeniu wiarygodności wobec inwestorów.